Dom Pomocy Społecznej w Pakówce

Misja z kodeksem etyki

1. Dom Pomocy Społecznej dla osób dorosłych  niepełnosprawnych intelektualnie w Pakówce świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

2.  Podejmujemy starania aby stworzyć taki dom, który da naszym podopiecznym poczucie bezpieczeństwa oraz stwarza atmosferę wzajemnego zaufania.

3. Podejmujemy starania aby stworzyć taki zespół pracowników, który będzie w sposób profesjonalny wykonywać swoje zadania, a jego członkowie będą dumni z tego, że pracują w najlepszym z  domów pomocy, o którym Jego mieszkańcy mówią  „NASZ DOM”.

 

 

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE

NR 17/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.

DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PAKÓWCE 

w sprawie wprowadzenia KODEKSU ETYKI

PRACOWNIKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PAKÓWCE

 

Na podstawie art. 68 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

zarządzam, co następuje

§ 1

Wprowadza się Kodeks Etyki pracowników Domu Pomocy Społecznej w Pakówce stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

 

1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników do zapoznania się z uregulowaniami zawartymi w kodeksie i ich stosowania w pracy.

2. Oświadczenie o zapoznaniu się pracownika z kodeksem dołącza się do jego akt osobowych. Wzór oświadczenia określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom działów.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej 

w Pakówce 

(-) Lucyna Nowak

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pakówce

 

 

KODEKS ETYKI

PRACOWNIKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

W PAKÓWCE

 

§ 1

Zasady ogólne

1.Kodeks określa zasady postępowania pracowników Domu Pomocy Społecznej w Pakówce w związku wykonywaniem przez nich zadań.

2.Kodeks obowiązuje wszystkich pracowników Domu Pomocy Społecznej

w Pakówce.

3.Kodeks zawiera standardy zachowań etycznych, których pracownicy muszą przestrzegać, wykonując swój zawód. Standardy te odnoszą się do zawodu, relacji ze współpracownikami, mieszkańcami oraz pracodawcą.

4.Kodeks stanowi podstawę do rozwiązywania sporów etycznych, gdy zachodzi wątpliwość, że postępowanie pracownika nie spełnia warunków w nim zawartych lub z niego wynikających. Kodeks obejmuje etyczną regulacją najistotniejsze sfery aktywności pracownika Domu Pomocy Społecznej w Pakówce.

5.Pracownicy Domu powinni postrzegać swą pracę, jako służbę publiczną, poprzez którą wykonują zadania na rzecz dobra społeczności Domu.

6.Pracownik powinien mieć świadomość, że poprzez swą postawę w pracy, i poza nią kreuje wizerunek i opinię Domu Pomocy Społecznej w Pakówce.

7.Postanowienia niniejszego Kodeksu naruszają ci pracownicy Domu, którzy wskutek postępowania, zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim, ryzykują utratę zaufania niezbędnego przy realizacji powierzonych im zadań lub naruszają wartości i zasady, o których mowa w Kodeksie.

§ 2

Ogólna postawa i sposób postępowania pracownika

1.Pracownik Domu przy wykonywaniu swoich obowiązków powinien kierować się  zasadą:

Praworządności,

Bezstronności i obiektywizmu,

Uczciwości i rzetelności;

Współpracy i lojalności,

Niedyskryminowania,

Odpowiedzialności, za jakość i zakres świadczeń, do których jest zobowiązany, które zleca lub wykonuje,

Podnoszenia, jakości świadczonych usług,

Uprzejmości i życzliwości w kontaktach z mieszkańcami i współpracownikami,

Godnego zachowania w miejscu pracy i poza nim.

 

2.Pracownik przy realizacji powierzonych zadań powinien działać bezstronnie,

W żadnym przypadku nie powinien kierować się dobrem osobistym.

 

3.Pracownicy zobowiązani są do wykonywania powierzonych obowiązków rzetelnie,

Sumiennie oraz z poszanowaniem godności i szacunku względem drugiego człowieka.

 

4.Pracownik powinien dokładać szczególnej staranności dla zorganizowania efektywnej współpracy w ramach powierzonych zadań, mając na uwadze osiągnięcie ustalonego celu.

 

5.Pracownik powinien udzielać obiektywnych informacji przełożonym, włącznie

z oceną legalności i celowości ich działań.

 

6.Pracownik powinien zachowywać się uprzejmie i życzliwie oraz przestrzegać zasad

Poprawnego zachowania właściwych człowiekowi o wysokiej kulturze osobistej.

 

7.Pracownika Domu powinna cechować:

Wrażliwość na ludzkie problemy,

Bezinteresowność i uczciwość,

Opiekuńczość, troskliwość,

Zdolność do samokontroli swego postępowania,

Postawa niesienia pomocy, przynoszenia ulgi i pocieszania,

Komunikatywność,

Łatwość nawiązywania kontaktów,

Umiejętność skutecznego prowadzenia rozmowy,

Orientacja na aktywizację podopiecznego,

Postawa empatii, identyfikacji uczuciowej z podopiecznym,

Umiejętność współpracy z różnymi instytucjami i organizacjami.

8.Pracownik posiadający informacje niebędące tajemnicą służbową istotne dla realizowanych zadań na innym stanowisku pracy, udostępnia je niezwłocznie

w ramach współpracy.

9.Pracownik nie powinien angażować się w działania negatywnie wpływające na prawidłowe wypełnianie obowiązków służbowych.

 

10.Pracownik ponosi pełną odpowiedzialność za decyzje i działania związane · z

wykonywaniem powierzonych obowiązków.

 

11.Pracownik ma bezwzględny obowiązek poszanowania godności każdego

Mieszkańca oraz współpracownika, jego praw, dóbr osobistych oraz własności, · a przede wszystkim zapewnienia poufności w zakresie danych osobowych.

 

12.Pracownik powinien dbać o podwyższanie kwalifikacji zawodowych, tak by swym

Profesjonalizmem gwarantować wysoką, jakość świadczonych usług.

 

§ 3

Odpowiedzialność etyczna pracownika wobec pracodawcy

1.Pracownik powinien przestrzegać zobowiązań podjętych wobec instytucji zatrudniającej.

2.Pracownik Domu w wykonywaniu pracy powinien przestrzegać obowiązujących regulaminów oraz procedur postępowania w Domu.

3.Pracownik w sposób racjonalny powinien dysponować powierzonymi środkami

i mieniem.

 

§ 4

Odpowiedzialność etyczna pracownika wobec współpracowników

1.W swych kontaktach ze współpracownikami pracownik powinien:

Respektować wiedzę i doświadczenie innych pracowników,

Przestrzegać zasad lojalności,

Kierować się obiektywizmem.

2.W ramach współpracy z innymi pracownikami pracownik ma obowiązek postępować zgodnie z zasadami solidarności, lojalności i koleżeństwa.

3.Pracownik nie powinien wyrażać w obecności mieszkańców, innych pracowników

lub osób trzecich negatywnych opinii o pracy innych pracowników oraz przełożonych i decyzjach przez nich podejmowanych.

 § 5

Odpowiedzialność etyczna pracownika wobec mieszkańców

1.Pracownik Domu w szczególności powinien kierować się zasadą dobra mieszkańca.

2.Obowiązkiem pracownika jest odnoszenie się z szacunkiem, uprzejmością

i życzliwością do mieszkańców, bez zbędnych, a w szczególności negatywnych emocji.

3.Podstawowym obowiązkiem pracownika jest wykazywanie zaangażowania na rzecz opieki i pomocy mieszkańcowi w rozwiązywaniu jego trudności życiowych oraz wykorzystanie w tym celu swojej wiedzy, umiejętności zawodowych i kompetencji.

4.Pracownik powinien wspierać działania mieszkańców zmierzające w kierunku samodzielności oraz zachęcać do współudziału w kształtowaniu społeczności terapeutycznej Domu.

§ 6

Kreowanie wizerunku Domu

1.Pracownik, zarówno w trakcie wykonywania czynności służbowych, jak i w życiu prywatnym winien mieć na uwadze,  iż swym postępowaniem współtworzy wizerunek Domu.

2.Pracownik powinien przestrzegać tajemnicy służbowej.

3.Pracownik Domu w kontaktach zewnętrznych powinien dbać o dobre imię Domu,  dementując informacje nieprawdziwe lub szkodzące opinii  Domu i jego pracowników.

4.Pracownik swą opinię w sprawach dotyczących Domu zobowiązany jest wyrażać

w sposób powściągliwy i rozważny,  unikając stwierdzeń, które w jakikolwiek sposób naruszałyby opinię Domu.

§ 7

Przepisy końcowe

1.Każdy pracownik zobowiązany jest do przestrzegania Kodeksu.

2.Osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Domu upowszechniają zasady zawarte w Kodeksie wśród podległych im pracowników celem propagowania zawartych w nim norm i zasad.

3.Każdy nowo przyjęty pracownik zobowiązany jest do zapoznania z Kodeksem i do przestrzegania jego zasad.

4.Za nieprzestrzeganie postanowień Kodeksu pracownicy ponoszą odpowiedzialność porządkową przewidzianą w Kodeksie Pracy.

Skip to content