Dom Pomocy Społecznej w Pakówce

Deklaracja dostępności

   DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SERWISU

      Dom Pomocy Społecznej w Pakówce zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej pakowka.fc.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 28.10.2015 r.

Data ostatniej aktualizacji: 25.03.2024 r.

Dom Pomocy Społecznej w Pakówce nie posiada aplikacji mobilnej.           Nasz strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dokonano własnego audytu za pomocą narzędzi internetowych. Większość podstron serwisu spełnia wymagania WCAG. Niektóre treści mają niewłaściwy kontrast, a niektóre obrazki nie mają tekstu alternatywnego, część plików PDF/JPG została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej i nie jest dostępna cyfrowo. Poprawki będą stopniowo wprowadzane do serwisu.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono 29.09.2020 r. – aktualizacja 25.03.2024 r.

Metoda przygotowania oświadczenia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku gdy wystąpią problemy z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z KOORDYNATOREM ds. DOSTĘPNOŚCI : Izabela Sarnowska  Sekretarz Powiatu, Koordynator do spraw dostępności, numer telefonu sekretariatu 655462211 lub przesyłając wiadomość na skrzynkę e-mail: sekretariat@powiatrawicki.pl 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o jaki materiał chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich  www.rpo.gov.pl.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników. W menu znajdują się przyciski do zmiany wielkości tekstu oraz przełącznika kontrastu. Nawigacja jest przyjazna dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności. Aktualnie dodawane zdjęcia i grafiki w serwisie mają  alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Obsługa osób niepełnosprawnych

Pracownik przeprowadza wstępną rozmowę telefoniczną z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy. Następnie powiadamia właściwego do jej załatwienia pracownika, który niezwłocznie kontaktuje się telefonicznie z osobą niepełnosprawną, ustala czas wizyty oraz najdogodniejsze dla osoby niepełnosprawnej miejsce spotkania.

Dodatkowo na budynku, przy drzwiach wejściowych do Działu Administracji umieszczony jest dzwonek przyzywowy, przeznaczony dla osób niepełnosprawnych, które mogą umówić się na spotkanie mobilne z osobą  wskazaną przez petenta.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Osoby deklarujące potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego proszone są o zgłoszenie tego faktu korzystając z dostępnych środków komunikacji. Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, chęć skorzystania z takiej formy pomocy należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Dostępność architektoniczna

Dom Pomocy Społecznej, Pakówka 42,  zlokalizowany jest w trzech budynkach.  Dwa z nich połączone ze sobą korytarzem (łącznikiem) i nazwane odpowiednio : „Labirynt”, „Gniazdo” oraz  trzeci „Pod Lipami” – który jest samodzielnym budynkiem.

Budynek „Labirynt” – obiekt czterokondygnacyjny

Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd dostosowany do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek pozbawiony jest barier architektonicznych i jest wyposażony w poręcze komunikacyjne. Dla osób niepełnosprawnych, mających  problemy z samodzielnym poruszaniem się jest dostępna  winda, która umożliwia przemieszczanie się pomiędzy kondygnacjami budynku. Ponadto osoby te mogą liczyć na pomoc pracowników DPS w celu przemieszczenia się do części administracyjnej.

Na budynku, gdzie znajduje się wejście do Działu Administracyjnego znajduje się dzwonek za pomocą którego można przywołać pracownika administracji. Istnieje też możliwość wcześniejszego umówienia wizyty telefonicznie pod nr tel. 65 545-63-58, w tym  : sekretariat i kadry – wew. 11, księgowość – wew. 16, magazynier – wew. 17, kasa – wew. 29, Dyrektor – wew. 30, z-ca dyrektora – wew. 19.  Po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi osoby niepełnosprawnej poza biurem, pracownik przychodzi na spotkanie mobilne w dogodnym miejscu dla umawiającego się.

Ponadto w budynku „Labirynt” (kondygnacja„-1”) znajduje się Centrum Rehabilitacyjne (terapia zajęciowa i fizjoterapeutyczna), które pozbawione są barier architektonicznych. Osoby niepełnosprawne mogą przemieszczać się na zajęcia terapeutyczne windą lub schodami (wewnątrz budynku) oraz podjazdem (wejście z zewnątrz budynku od strony podwórza).

W pomieszczeniu pod biurami administracji  (kondygnacja„-1”) znajduje się jedno z czterech miejsc wyznaczonych na palarnie. Niestety to pomieszczenie jest dostępne tylko dla sprawniejszych osób, ponieważ trzeba zejść klatką schodową (schody z poręczą). Drugie miejsce dla osób palących jest to zabudowane przejście między budynkiem, dostępne dla osób niepełnosprawnych ponieważ jest bez barier architektonicznych. Trzecie miejsce dla palaczy jest w budynku „Gniazdo”, a czwarte w budynku „Pod lipami”.

Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej  zapewniamy też miejsce kultu religijnego – jest to kaplica, która znajduje się w budynku „Labirynt” (II piętro) gdzie można przemieszczać się schodami lub windą, a dojście korytarzem jest pozbawione barier architektonicznych oraz posiada zamontowane poręcze przy ścianach. Drugim miejscem kultu religijnego jest grota z figurą Matki Boskiej (która znajduje się obok budynku „Pod lipami”), gdzie osoby niepełnosprawne przemieszczają się bez barier architektonicznych.  Na dzień dzisiejszy w DPS nie ma innych pomieszczeń kultu religijnego, ponieważ nie ma mieszkańców innych wyznań.

W budynku „Labirynt” na parterze znajduje się gabinet zabiegowy, gdzie osoby niepełnosprawne są objęte (w ramach NFZ) codzienną opieką pielęgniarską , a także lekarską – lekarz rodzinny i psychiatra 1x w tygodniu obsługują mieszkańców Domu. Dojście do gabinetu jest pozbawione barier architektonicznych, dlatego osoby niepełnosprawne swobodnie mogą zasięgnąć porady, przyjąć zlecone zabiegi lub zapisać się do lekarza.

W budynku „Labirynt” nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych, ani też w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek „Labirynt” posiada :

 • system przyzywowy i p.poż.,
 • łazienki i WC przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • dwie klatki schodowe,
 • cztery wyjścia ewakuacyjne (klatką schodową przy administracji, podjazdem przy Centrum Rehabilitacyjnym, głównym wejściem oraz poprzez łącznik z budynkiem „Gniazdo”).

Dostosowanie korytarzy
Korytarze są  dostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie schodów
Na kondygnacje prowadzą schody. Na schodach brak jest podjazdów dla wózków. Schody są wyposażone w poręcze.

Dostosowanie wind
Dostępna jest winda od poziomu „-1” do drugiego piętra.

Dostępność pochylni
Dostępne są dwie pochylnie(przy wejściu głównym i przy terapii).

Dostępność platform
Brak platform.

Dostępność informacji głosowych
Brak dostępności informacji głosowych.

Dostępność pętli indukcyjnych
Brak dostępności pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów
Przed budynkiem i obok budynku.

Prawo wstępu z psem asystującym
Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku i może liczyć na pomoc personelu.

Budynek „ Gniazdo” – obiekt czterokondygnacyjny

Wejście dla osób niepełnosprawnych znajduje się od strony budynku „Labirynt” (wejście główne), a dalej przez hol gdzie jest tzw. łącznik wyposażony w pochylnie dla osób niepełnosprawnych.  Wejście na wyższe kondygnacje możliwe jest tylko schodami wyposażonymi w poręcze lub przy użyciu schodołaza. Osoby niepełnosprawne mające problemy z samodzielnym poruszaniem się mogą liczyć na pomoc pracowników przy użyciu schodołazu.

W budynku „Gniazdo znajduje się kuchnia i stołówka z wyjściem na duży taras. Do tych miejsc można przejść korytarzem, który jest bez barier architektonicznych oraz posiada zamontowane poręcze przy ścianach. Ponadto przy tarasie jest zadaszona wnęka – jest to trzecie, wyznaczone miejsce na palarnię, do którego osoby niepełnosprawne mogą dojść korytarzem i jest pozbawione barier architektonicznych.

 Budynek nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych, ani    w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek „Gniazdo” posiada :

 • system przyzywowy i p.poż.,
 • łazienki i WC przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • dwie klatki schodowe,
 • cztery wyjścia ewakuacyjne (dwie klatki schodowe, głównym wejściem poprzez łącznik z budynkiem „Labirynt” oraz zejściem przy ww. tarasie).

Dostosowanie korytarzy
Korytarze są dostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie schodów
Na wyższe kondygnacje prowadzą schody. Na schodach brak jest podjazdów dla wózków. Schody są wyposażone w poręcze. Osoby z ograniczoną możliwością poruszania się mają do dyspozycji schodołaz

Dostosowanie wind
Brak wind.

Dostępność pochylni
Dostępna jest jedna pochylnia w łączniku między budynkami (jest to przejście z Budynku „Gniazdo” do budynku „Labirynt”) oraz przy wejściu głównym.

Dostępność platform
Brak platform,

Dostępność informacji głosowych
Brak dostępności informacji głosowych.

Dostępność pętli indukcyjnych
Brak dostępności pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów
Parking dostępny na terenie DPS.

Prawo wstępu z psem asystującym
Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku i może liczyć na pomoc personelu.

Budynek  „Pod lipami” – obiekt czterokondygnacyjny

Wejście dla osób niepełnosprawnych znajduje się od strony ulicy, gdzie znajduje się parking. Przed wejściem na teren placówki znajduje się domofon. Do budynku prowadzą schody oraz winda działająca od poziomu „0”.  Wejście na wyższe kondygnacje możliwe jest schodami wyposażonymi w poręcze lub przy użyciu windy. Osoby niepełnosprawne mające problemy z samodzielnym poruszaniem się mogą liczyć na pomoc pracowników DPS.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych, ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek „Pod lipami” posiada :

 • system przyzywowy i p.poż.,
 • łazienki i WC przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • dwie klatki schodowe (jedną przebiegającą poprzez wszystkie kondygnacje aż na zewnątrz budynku, a drugą tylko od parteru na zewnątrz budynku),
 • trzy wyjścia ewakuacyjne : dwa klatkami schodowymi, a jedno przez taras przy pokoju dziennego pobytu, z którego schody prowadzą na zewnątrz budynku. Na wymienionym tarasie jest też wyznaczone czwarte miejsce dla osób palących, które jest dostępne dla osób niepełnosprawnych, ponieważ kondygnacja nie posiada barier architektonicznych.

Dostosowanie korytarzy
Korytarze są dostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie schodów
Na wyższe kondygnacje prowadzą schody, które są wyposażone w poręcze.

Dostosowanie wind
Dostępna jest winda od poziomu „0” (z zewnątrz budynku) aż do drugiego piętra.

Dostępność pochylni
Brak pochylni, ale winda jest dostępna z poziomu „0” i może z zewnątrz zabrać osobę niepełnosprawną na dowolną kondygnację w tym budynku.

Dostępność platform
Brak platform, ale winda jest dostępna z poziomu „0” i może z zewnątrz zabrać osobę niepełnosprawną na dowolną kondygnację w tym budynku.

Dostępność informacji głosowych
Brak dostępności informacji głosowych.

Dostępność pętli indukcyjnych
Brak dostępności pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów
Parking dostępny przed budynkiem

Prawo wstępu z psem asystującym
Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku i może liczyć na pomoc personelu.

Pozostałe budynki

Na terenie DPS są też budynki gospodarcze, położone obok budynku „Labirynt”. Są to warsztaty rzemieślnicze, które są w  budynku parterowym pozbawionym barier architektonicznych, dlatego osoby niepełnosprawne mogą osobiście zgłosić naprawę swojego sprzętu.                                    Równolegle do ww. warsztatów jest położony budynek w którym znajduje się  pralnia, która nie posiada barier architektonicznych i tu też osoby niepełnosprawne mogą osobiście oddać swoją odzież do prania.

Na terenie DPS Oprócz budynków mieszkalnych i gospodarczych, są  jeszcze garaże : pięć pomieszczeń garażowych obok budynku „Pod lipami” w jednej zabudowie. Jedno pomieszczenie garażowe jest przeznaczone na prywatne rowery osób niepełnosprawnych, do którego mają swobodny dostęp, bez barier architektonicznych. Kolejne dwa  garaże są przy zabudowaniach  ogrodowych (na sprzęt ogrodowy) oraz wiata (na przyczepę), która jest obok sceny plenerowej.

Na placu wewnątrz terenu DPS znajduje się boisko do gry w piłkę nożną oraz scena plenerowa, która wyposażona jest w schodki i podjazd do wózków dla występujących artystów niepełnosprawnych.

Cały teren DPS dla bezpieczeństwa mieszkańców Domu jest ogrodzony płotem i posiada cztery bramy ewakuacyjne wokół całego terenu.                

Skip to content